Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Việc bổ sung hộ tịch.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:19:46 SA
Lượt đọc: 4573

I. TÊN THỦ TỤC: Việc bổ sung hộ tịch.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người có yêu cầu bổ sung hộ tịch (gọi tắt là người có yêu cầu) tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý hộ tịch.

Bước 2: Người yêu cầu trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để đề nghị bổ sung hộ tịch.

Khi đến người có yêu cầu phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân của người đi bổ sung hộ tịch để về xác định cá nhân người đó.

+ Sổ hộ khẩu gia đình, sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định

(Chỉ áp dụng đối với trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự)

+ Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch.

Người có yêu cầu có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Người có yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ  phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xem xét hồ sơ của người có yêu cầu:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người yêu cầu bổ sung cho đầy đủ và viết giấy hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện bổ sung hộ tịch theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối yêu cầu bổ sung hộ tịch và giải thích rõ lý do.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: Nhận giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung trực tiếp tại UBND cấp huyện

- Người nhận giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung phải nộp lệ phí theo quy định. Cán bộ tiếp nhận trả giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung , thu lệ phí theo quy định (thanh toán trả chứng từ cho đối tượng bằng biên lai thu tiền phí, lệ phí do ngành Thuế phát hành).

+ Thời gian trả kết quả theo giấy hẹn vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính

IV. HỒ SƠ

- Thành phần hồ sơ:

 + Tờ khai (theo mẫu quy định);

+ Giấy khai sinh bản chính;

+ Các giấy tờ liên quan kèm theo để làm căn cứ bổ sung.

Số lượng hồ sơ: 01bộ.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: 25.000đ/trường hợp

IX. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Bản chính giấy tờ hộ tịch đã được bổ sung

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC

UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây. Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại UBND cấp huyện

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 về việc phê duyệt Đề án “ cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”;

+ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí;

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính- Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT ( Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012)

 


  Liên kết