Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:50:04 SA
Lượt đọc: 3873

I. TÊN THỦ TỤC: Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu thiếu hoặc chưa hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

 Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định thành tích theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp huyện xét khen thưởng, trình UBND cấp huyện ra quyết định khen thưởng.

 Bước 4:  Thông báo, trả kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ trong giờ hành chính. Sau khi nhận được Quyết định khen thưởng của UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc.

III. CÁCH THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị trình;

+ Biên bản bình xét thi đua của đơn vị trình;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, có xác nhận của đơn vị trình. (Mẫu số 02);

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

VIII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

 Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

 Cơ quan phối hợp: Không

IX. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật thi đua khen thưởng (Đã đ­ược sửa đổi, bổ sung năm 2005);

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thư­ởng;

+ Thông t­ư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

+ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không


  Liên kết