Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:43:30 SA
Lượt đọc: 4477

I. TÊN THỦ TỤC: Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Khi phát hiện nhà trường, nhà trẻ dân lập vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 ban hành theo Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT, Phòng giáo dục và đào tạo lập hồ sơ và thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về hành vi vi phạm;

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về việc phát hiện hành vi vi phạm, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hoặc không đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường, nhà trẻ dân lập.

Bước 3: Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập phải ghi rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ hoạt động, biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Bước 4: Hết thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục và đào tạo;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ dân lập vi phạm một trong những trường hợp quy định.

+ Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ dân lập khi bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng GD&ĐT cấp huyện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

- Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ em và cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Vi phạm quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Không bảo đảm các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế này;

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;

XII. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/20011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/6/2012 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Mầm non dân lập.

 


  Liên kết