Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:44:30 SA
Lượt đọc: 4393

I. TÊN THỦ TỤC: Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn.

Bước 2: Lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Bước 3: Trả kết quả tại một cửa Văn phòng UBND cấp huyện, Quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (trong giờ hành chính) nếu trường hợp Uỷ quyền phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cá nhân cư trú.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Biên bản thanh tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

+ Báo cáo kết quả thanh tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

+ Tờ trình của GDĐT đề nghị đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn.

+ Ý kiến của địa phương nơi trường muốn thành lập và ý kiến của phòng GD&ĐT;

2) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ đề nghị đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng của Phòng GD&ĐT

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức 

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 


  Liên kết