Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 8:58:50 SA
Lượt đọc: 3750

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân xin cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, chuẩn bị hồ sơ đến phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện để được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Công chức phòng  Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ trong 15 ngày xét cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, phòng kinh tế/ kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) có văn bản yêu cầu  thương nhân bổ sung.

Bước 3: Nộp tiền lệ phí tại bộ phận chế độ một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

 Trả kết quả tại phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện  vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).

* Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);

+ Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân bán buôn khác (nếu được sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho thương nhân này), trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

+ Phương án kinh doanh, gồm:

a) Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...;

b) Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận...;

c) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

d) Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;

đ) Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình và các địa điểm bán lẻ (nếu có) của mình. Trong đó, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.

+ Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:

a) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và dung tích kho, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

b) Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

c) Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:  03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)cấp huyện .

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy phép

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

+ Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc địa lýbán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 50.000 đồng.

+ Đối với tổ chức, cá nhân tại khu vực khác ngoài địa bàn thành phố, thị xã bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất và  kinh doanh thuốc lá.

+ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011  quy định hướng dẫn  Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất và  kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư 72/TT-LBTC-TM ngày 08/11/1996 của Liên bộ Tài Chính  Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 của Chính Phủ.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT (Trong trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực )

 


  Liên kết