Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 8:52:52 SA
Lượt đọc: 3774

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

B­ước 1: Cá nhân có nhu cầu xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét tính đầy đủ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn trả kết quả, trường hợp hồ sơ không đầy đủ đề nghị cá nhân xin cấp lại giấy chứng nhận bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp huyện.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu – Phụ lục IV;

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.              

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC. Giấy chứng nhận.

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN. Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

2. Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

XII. MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI.

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại  – Phụ lục IV - Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


  Liên kết