Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 8:50:08 SA
Lượt đọc: 3404

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá chuẩn bị hồ sơ đến phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)  cấp huyện để được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 Công chức phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương) cấp huyện tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ trong 15 ngày xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, phòng Kinh tế/ kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)  có văn bản yêu cầu  thương nhân bổ sung.

Bước 3: Nộp tiền lệ phí tại bộ phận một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Trả kết quả tại bộ phận chế độ một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:  15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/kinh tế - hạ tầng ( Phòng Công thương)cấp huyện

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy phép

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

+ Lệ phí cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 50.000 đồng.

+ Đối với tổ chức, cá nhân tại khu vực khác ngoài địa bàn thành phố, thị xã bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC

1. Điều kiện về chủ thể

Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.

4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất và  kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011  quy định hướng dẫn - Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất và  kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư 72/TT-LBTC-TM ngày 08/11/1996 của Liên bộ Tài Chính  Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 của Chính Phủ.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phụ lục  11 thông tư số 02/2011/TT-BCT

 


  Liên kết