Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

Huyện ủy Văn Chấn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 27 (Mở rộng)

Ngày xuất bản: 02/10/2019 8:54:00 SA
Lượt đọc: 6261

 Ngày 30/9 Huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 27 (mở rộng), kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Văn Chấn tiếp tục được đổi mới theo hướng đồng bộ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo xử lý tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như nhiệm vụ phát sinh.  Huyện ủy Văn Chấn tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, về sắp xếp, tinh giản bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Cụ thể hóa Kế hoạch 103 về thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ huyện đã lãnh chỉ đạo toàn diện và đạt được những kết quả khả quan. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt trên 40.000 tấn. Các Đề án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững.

Đồng chí Mai Mộng Tuân - Đáng giá hiệu quả mô hình chanh leo tại xã Phù Nham

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm các giải pháp hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Các ý kiến tập trung nếu giải pháp hạn chế và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, các gải pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn gia súc, việc thực hiện các Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, công tác xóa đói giảm nghèo, và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh ở địa phương.

Trong 3 tháng cuối năm, Huyện uỷ Văn Chấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trọng tâm là chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện; thực hiện có hiệu quả các Đề án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, Huyện ủy Văn Chấn đã quán triệt, triển khai các Kết luận số 50, 51, 52 ngày 30/5 của Ban Bí thư TW. Trong đó, Kết luận số 50 – KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Kết luận số 51 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới toàn diện giáo dục; Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Trần Van

Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết